Travel Pass


जिल्हा / पोलीस आयुक्तालय : *नाव : *च्या तारखेपासून : *च्या तारखेपर्यंत : *मोबाईल : *प्रवासाचे कारण : *प्रवासाचे कारण / उददेश (In Brief) : *वाहनाचा प्रकार : *वाहन क्रमांक : *सध्याचा पत्ता : *ई-मेल :प्रवास प्रारंभ ठिकाण : *प्रवासाचे अंतिम ठिकाण : *सहप्रवासी संख्या : *प्रवासाच्या अंतिम ठिकाणचा पत्ता : *आपण कंटेन्ट झोनमधील आहात का? (Are you from containment zone?) : *आपण परतीचा प्रवास याच मार्गने करणार आहात का ? : *फोटो व कागदपत्रे जोडा

(Attach Photo and Documents)Attach Your Photo :

इमेजची साईझ 200 kb च्या वर नसावी.

Attach Relevant Document: *

(Valid Organization Document/Medical Report/Company ID/Aadhaar card etc.)Attach Doctor Certificate / Fitness Certificate
(Not having Covid-19 Symptoms)प्रत्येक फाईलची साईझ 1 MB च्या वर नसावी.